خانه > اخبار > اخبار صنعتی

سیستم هیدرولیک بیل مکانیکی.

2022-02-25

سیستم هیدرولیک بیل مکانیکی شامل سنسورهای هیدرولیک، سوئیچ فشار هیدرولیک، شیرهای برقی هیدرولیک و ... جهت کنترل قسمت هیدرولیک بیل مکانیکی و همچنین ...


شیر برقی هیدرولیک یک شیر جهتی کنترل شده با الکترومغناطیسی است که در یک سیستم هیدرولیک برای باز کردن، بستن یا تغییر جهت جریان مایع استفاده می شود. این شیر با یک سلونوئید کار می کند که یک سیم پیچ الکتریکی است که در مرکز آن به دور یک هسته فرومغناطیسی پیچیده شده است. این شیر از محفظه های مختلفی تشکیل شده است که به آنها پورت نیز می گویند. شیر برقی برای لغزش قرقره در داخل شیر، باز کردن یا بستن پورت ها استفاده می شود. قرقره جزء استوانه ای است که بسته به موقعیت آن، عملکرد شیر را با مسدود کردن یا اجازه دادن به جریان مایع از طریق این پورت ها انجام می دهد.